Esport i skolen

Fællesmål for CS:GO

12/02/2021

Billede af fællesmål for CS:GO

Fælles mål til faget esport

Hvis esport skal have en legitim plads i Folkeskolen, så skal faget, som alle andre fag, læne sig op ad en række fælles mål, som er funderet i nogle bindende kompetencemål og inspireret af nogle vejledende færdigheds- og vidensområder og -mål.

Derfor har vi, ved Oneway Esport, givet vores bidrag til de første fælles mål (efter 9. klasse) til Counter-Strike: Global Offensive. Disse fælles mål er lavet med det primære formål at hjælpe med kvalitetssikring, ensretning og evaluering af esportsundervisning. I det følgende afsnit vil disse 3 formål blive uddybet, samt en forklaring på hvorfor vi har valgt de kompetence- og færdighedsmål samt vidensområder vi har.

Kvalitetssikring og ensretning af undervisningen:

Undervisning i esport er, i skrivende stund, bygget på personlige synsninger og meninger om hvad der er vigtigt eleven lærer i faget. Dette er desværre ikke en hverken holdbar eller acceptabel løsning når vi snakker om et fag i Folkeskolen. Undervisning skal ikke være baseret på subjektive holdninger, men objektive mål for den enkelte elev. Disse fælles mål gør det nemmere for virksomheder og undervisere, at ensrette undervisningen og derved lave noget godt undervisningsmateriale, så eleven kan få et ønsket læringsudbytte. Dermed ikke sagt, at alle skal undervise på den samme måde – didaktikken er stadig op til den enkelte underviser, men overordnet set er det nødvendigt, at vi i fremtiden arbejder med, at højne kvaliteten af undervisningsmaterialet i esport gennem fælles mål.

Evaluering af undervisningen:

Det har længe været debatteret om fælles mål skaber læringsmålstyret undervisning, og om dette er godt eller skidt for eleverne. Vi vil i stedet kalde det undervisning inspireret af læringsmål. Hvis der er noget vi ved, der virker, så er det synlige læringsmål for eleverne og dette bliver meget nemmere hvis underviseren har nogle fælles mål at støtte sig opad. At læring sker i evalueringen, er ikke nogen hemmelighed for uddannede lærere og derfor er det også vigtigt at elever på tværs af landet bliver bedømt på de samme kriterier, så de kan bruge denne bedømmelse fremadrettet i deres liv – F.eks. til at komme ind på en bestemt esportslinje på en efterskole eller et gymnasie.

Kompetenceområder og mål:

I esportsundervisningen arbejder vi med følgende 4 kompetenceområder.

 • Ingame evner
 • Kommunikation og samarbejde
 • Mentalitet og sundhed
 • Analytiske egenskaber

I det følgende vil vi udfolde disse 4 områder, med fokus på hvad kompetenceområdet indeholder, hvordan man kan undervise i det og hvorfor det er vigtigt at underviser indenfor dette område.

Ingame evner

Kompetenceområdet “ingame evner” relaterer sig direkte til en elevs mekaniske evner i et spil. I CS:GO har vi udvalgt 5 delområder, der alle relaterer sig til ingame evner:

 • Movement
 • Aim
 • Lyd
 • Utility
 • Callouts

Alle 5 delområder er fundamentale for CS:GO, akkurat som grammatik er det i sproglige fag. I undervisningen af disse delområder, skal eleven udsættes for undervisningsaktiviteter, der gør ham/hende bevidst om hvordan man kan træne disse elementer alene, men også hvordan man udvikler sine individuelle evner bedst i fællesskab med andre mennesker.

I undervisningsaktiviteter, der har fokus på movement og aim, vil eleven forbedre sin finmotorik men også erfare, at gennem hårdt arbejde, vil der også ske en positiv udvikling over tid. Når undervisningen skal fokusere på lyd, utility og callouts, skal der også være fokus på aktiviteter, der både fordrer individuelle- og samarbejdsøvelser. Foruden dette skal aktiviteter indenfor disse tre delområder også fordre, at eleverne udvikler deres evner indenfor problemløsning, kommunikation samt træning af deres hukommelse.

Tilsammen vil disse fem delområder, som ved første øjekast kun relaterer sig til CS:GO, udvikle eleverne på områder, der kan gavne dem langt videre end Folkeskolen.

Kommunikation og samarbejde

Dette kompetenceområde åbner for det komplekse og dynamiske ved CS:GO, og er derfor ikke noget eleven kan lære som udenadslære eller alene. Kompetenceområdet “kommunikation og samarbejde” er, ligesom ingame evner, noget som relaterer sig specifikt til CS:GO og har disse 5 delområder:

 • Post-plant situationer
 • Retake
 • Executes
 • Rotationer
 • Roller

Da disse delområder er meget komplekse og dynamiske, bør der udfærdiges nogle grundprincipper til hvert delområde, som eleverne kan bruge til at analysere konkrete situationer. De første 4 delområder bør tage udgangspunkt i deres respektive grundprincipper og derefter bevæge sig over i caseundervisning. Caseundervisning udvikler elevernes analytiske-, argumentatoriske- og fremstillingsevner. Samtidig er caseundervisning en god metode til at trække eleven væk fra skærmen og benytte sig af fysiske undervisningsmidler. At analysere, argumentere og fremstille en case udvikler egenskaber, som eleven kan benytte sig af i mange andre aspekter af sit liv og skoleliv. F.eks. i projektuger, fremlæggelser, sportsliv eller arbejdsliv. Til sidst er der delmålet “roller”, som mere end noget andet omhandler teamwork og kompromiser. Alle kan ikke være stjernen på holdet, og det er derfor vigtigt at noget af undervisningen i CS:GO tager udgangspunkt i, at eleven finder en rolle på sit hold, som han/hun kan acceptere. Undervisningsaktiviteter i dette delområde bør derfor have fokus på, at give eleverne egenskaber, som gør dem i stand til at lave en rollefordeling på deres hold, som alle elever kan indfinde sig med. Dette er også egenskaber, som eleverne kan benytte sig af når de skal arbejde i grupper i andre fag i skolen.

Mentalitet og sundhed

Modsat de to foregående kompetenceområder, så er mentalitet og sundhed et kompetenceområde, som gør sig gældende indenfor alle de spil, der kan spilles i faget esport. De fire delområder, der relaterer sig til mentalitet og sundhed er:

 • Kommunikation
 • Koncentration
 • Selvudvikling
 • Hold dynamikker

Dette kompetenceområde sætter fokus på både fysisk sundhed såvel som psykisk sundhed. De to delområder, kommunikation og holddynamikker, giver underviseren mulighed for at sætte fokus på fysisk sundhed og gennemføre undervisningen i en idrætshal, med aktiviteter der stadig relaterer sig til esport og dermed er motiverende for eleverne. Derimod bør koncentration og selvudvikling have et fokus på elevens mentale udvikling og dermed hans/hendes psykiske sundhed. Underviseren bør, gennem elevsamtaler, hjælpe eleven med at sætte ord på sine styrker og svagheder, samt hvordan han/hun kan arbejde med at overkomme disse svagheder. Esport har mange unikke muligheder for at arbejde med selvudviklingen, da de fleste undervisningsaktiviteter er på en computer og derfor er der mulighed for at eleven kan optage sig selv og udvikle sig derigennem. Netop dette er en af de mest effektive former for læring ifølge Albert Bandura. Endvidere er dette måske en af de vigtigste livsduelige kompetencer, som eleverne kan tilegne sig i esport.

Analytiske egenskaber

Til sidst har vi analytiske egenskaber hvor eleven skal lære, at tage en beslutning, som er baseret på nogle elementer, der er sket tidligere i spillet og derefter stå ved den beslutning. For at hjælpe eleven med at kunne dette, er der blevet udvalgt følgende delområder:

 • Situationel analyse
 • Risk/reward vurdering
 • Kompromis
 • Identificere mønstre

At kunne sammenholde information, bearbejde denne information,videregive den til holdkammerater og træffe en god beslutning på baggrund af alt dette, er noget af det mest avancerede ved esport. Derfor er det vigtigt at eleven bliver disponeret for redskaber, der kan hjælpe eleven til at træffe en god beslutning, i en presset situation. Det kan være redskaber som grundprincipper, analysehjul eller lignendende. At hjælpe eleverne med, at kunne analysere situationer på baggrund af noget viden og så være i stand til at træffe den bedst mulige beslutning, bør være et af de mest efterstræbelige mål med undervisningen i esport og er noget som vil gavne eleven resten af livet.