Læringsteorier

Oneway Esports´ undervisningsmateriale.

20/09/2019

Fællesmål for CS:GO

Vores undervisningsmateriale:

I opbyggelsen af alt vores undervisningsmateriale, har vi haft tre centrale læringsteorier i fokus. Disse læringsteorier er altså fundamentet for alle vores forløb og aktiviteter. Det er igennem disse læringsteorier vi øger mulighederne for, at eleverne får et positivt udbytte af vores undervisningsforløb.

De tre teorier er følgende:

  • Banduras teori om self-efficacy.
  • Vygotskys teori om nærmeste udviklingszone.
  • Decy og Ryan’s teori om indre motivation.

Det betyder også, at når vores materiale er lavet ud fra teorier, så vil det være vigtigt at du som underviser, tilpasser materialet til din klasse. Det er usandsynligt at man får 20 elever på samme niveau og med samme læringskurve. Derfor kan det være nødvendigt at lave forskellige aktiviteter, med forskellige grupper, på det samme hold.

De tre teorier, vores undervisningsmateriale er funderet i, supplerer hinanden og har visse steder flere ligheder. Herunder vil der kort komme en kort gennemgang af begreberne og hvad de betyder i en undervisningskontekst.

Bandura - Self-efficacy:

Self-efficacy er et begreb som beskriver hvor stor tro vi har på os selv, når vi skal løse en opgave. Vores handleevne og motivation bliver påvirket af vores self-efficacy. Lav self-efficacy vil ofte betyde at man ikke kan løse en opgave - ikke fordi vi ikke er i besiddelse af redskaberne til det, men fordi vi ikke tror nok på os selv.

Derimod relaterer høj self-efficacy sig til gode akademiske præstationer, succesfulde karriereveje og i det hele taget øger muligheder for sund udvikling og et godt liv for individet (Bandura, 1997).

Der findes fire kilder til øget self-efficacy som er:

  • Succesoplevelser - at have udført lignende situationer succesfuldt, øger chancen for at vi kaster os ud i nye (og sværere) situationer.
  • Modellæring - at se andre (professionelle eller klassekammerater) udføre en situation succesfuldt, øger chancen for at vi tør at udføre lignende øvelser.
  • Verbal overtalelse - Personer som individet ser op til har stor mulighed for at overtale dem til at kaste sig ud i nye og ukendte situationer.
  • Fysisk og emotionel tilstand - Hvis vi er glade og fysisk tilpas når vi udfører opgaver, vil vi i fremtiden huske tilbage på denne følelse og turde at begive os ud i nye og udfordrende opgaver.

Vores undervisningsmateriale har en naturlig progression i sværhedsgrad og vores aktiviteter har tit mulighed for differentiering af sværhedsgrad, hvilket øger chancen for at eleverne får succesoplevelser i undervisningen. Mange aktiviteter har videoer som introduktion eller indebærer at eleverne skal observere hinanden (modellæring). Underviseren spiller en central rolle i den verbale overtalelse, hvis eleverne virker usikre på at gå i gang med en opgange, derfor er der udformet en aktivitetsguide til hver aktivitet i vores forløb, som kan guide læreren til dette.

Til sidst har mange af vores forløb indbygget sideaktiviteter, som giver mulighed for fysisk aktivitet og leg. Dette øger elevernes fysiske og emotionelle tilstand.

Vygotskys nærmeste udviklingszone:

Næsten alle lærere og pædagoger vil på et tidspunkt i deres professionelle virke, have stødt på konceptet om menneskers nærmeste zone for udvikling. Kort sagt handler det om, at en aktivitet skal være tilpas svær for at optimere den læring der skal finde sted. For nemme aktiviteter øger risikoen for kedsomhed, mens for svære aktiviteter øger risikoen for eleverne giver op og mister motivationen.

Vores undervisningsmateriale er bygget op omkring muligheder for at differentiere aktiviteterne til de forskellige niveauer, hos eleverne, der uden tvivl vil finde sted i esportslokalet. Dette vil man kunne finde i hver aktivitetsguide.

Decy og Ryans teori om indre motivation:

Motivation har været ekstensivt undersøgt i psykologien bl.a. af den simple grund motivation er produktivt.

Motivation kan opstå gennem ydre faktorer - såsom belønning, og det kan opstå gennem indre faktorer - såsom glæde ved det man laver. Selvbestemmelse hos eleverne er en af de faktorer der øger den indre motivation. Derfor har mange af vores forløb indbygget mulighederne for at eleverne selv kan tilpasse de enkelte aktiviteter, så de har størst mulig relevans for dem.